RODO - Klauzula ogólna.
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U.UEL 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie został powołany Inspektor Ochrony Danych.
Kontakt z Inspektorem: Izabela Remjasz
e-mail: iod@pik.radom.pl


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie, Zakrzew 43, 26-652 Zakrzew, tel.: 48 326 04 64.
2) W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie, Zakrzew 43, 26-652 Zakrzew oraz pod adresem e-mail: iod@pik.radom.pl Izabela Remjasz
3) Dane osobowe czytelników i użytkowników biblioteki przetwarzane będą w celach:
• wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych
• statystycznych
• zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa,
• upowszechniania wiedzy i kultury.
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach, Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)
• zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, danych niezbędnych do ich odzyskania, w tym windykacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w związku z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach
• powiadomienia o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
4) Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
• organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
• podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5) Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
6) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
• prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
• prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Powrót do aktualności