DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie (Zakrzew 43, 26-652 Zakrzew, tel. (48) 326-04-64, email: biblioteka@zakrzew.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.biblioteka.zakrzew.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-04-01.

3. Dane kontaktowe

W sprawie dostępności strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa: Zofia Maj

e-mail: bibliotea@zakrzew.pl

tel.(48) 326-04-64

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• brak możliwości podwyższania kontrastu

• brak możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie

• część plików nie jest dostępna cyfrowo

• zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23

• brak mapy strony

• brak nawigacji za pomocą klawiatury

• serwis w trakcie modyfikacji, która ma na celu dostosowanie do obsługi jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie Zakrzew 43, 26-652 Zakrzew. Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie zajmuje budynek o powierzchni użytkowej 586 m2, obejmujący parter z poddaszem użytkowym.

1. Budynek biblioteki jest całkowicie przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

2. Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości.

3. Do biblioteki można dojechać samodzielnie.

4. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych. Jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych usytułowane przed wejściem.

5. Do budynku prowadzą 2 schody. Po stronie lewej od głównego wyjścia znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

6. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

7. W budynku znajduje się winda dla osób mających problemy z poruszaniem się lub korzystających z wózków inwalidzkich.

8. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez bibliotekarza przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 48 326-04-64.

9. Korytarze w budynku mają szerokość min. 200 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

11. Toaleta w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

12. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

13. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

14. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

15. Filie biblioteczne:

Filia w Gulinku, Gulinek 31B, 26-652 Zakrzew - brak podjazdu, brak miejsca parkingowego, brak toalety dla osób niepełnosprawnych;

Filia w Wacynie, Wacyn, ul. Szafirowa 50, 26-600 Radom - brak podjazdu, brak miejsca parkingowego, brak toalety dla osób niepełnosprawnych;

Filia w Woli Taczowskiej, Wola Taczowska 6 26-652 Zakrzew - podjazd do budynku, brak miejsca parkingowego, brak toalety dla osób niepełnosprawnych;

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Osoba niepełnosprawna lub z dzieckiem niepełnosprawnym może załatwiać sprawy poza kolejnością.

10. Informacje dodatkowe

brak


Powrót do aktualności